Walking Bleach

Za pomocą nadboranu sodowego
wybielono przebarwionego od 20 lat
siekacza centralnego.

Wybielanie zębów